Title Khaw Tog
Artist WhyteShadows
Album nothing entered
Readed 2,395 views on this post

Kuv saib kuv lub qhov rai ua cas tsis pum koj
Ua rua kuv lub saab ncu txug thaum wb nyob ua ke
Koj nyob kleb no kho tsis thov noj qab kuv le
Vim kuv lub saab tseem nyob ntawm koj ib leeg xwb

Chorus:
Kuv muab kuv txuj kev hlub khaw tog
Khaw tog rua koj ib leeg
Tog hnub wb yuav rov sib hlub dlua
Hlub mug ib txig

Kuv khaw koj lug paj kws koj tau muab rua kuv
Khaw rua kuv lub saab
Yuav txug wb txuj kev hlub
Yog lub paj nuav tsis klig le cas los yog koj
Kuv xav hlub koj lug nyob ntawm nuav
Lug nrug kuv nyob mus ib txig

Chorus x2

Vim koj ib leeg xwb txawj ua rua kuv zoo siab
Thaum kuv nyob ib leeg
Muaj kev nyuab saab haab ntxug plawv
Cia le xav txug koj ua rua txhua yam pluj mug
Yog vim le nuav kuv hlub koj
Haab xav kom koj lug nyob nrug kuv

Chorus

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply