Title Xam Kom Wb Sib Tau
Artist Luj Yaj
Album nothing entered
Readed 19,796 views on this post

Xav kom wb nyob li no mus tag ib sis
Xav kom ntiaj teb tsis txhob tig
Xav kom lub hli tsis txhob ncaim mus
Xav kom txoj kev sib hlub
Nyob li no mus tag ib txhis

Thov nruag dab ntuj koj yog kuv tus
Koj you kuv li
Tsis muaj dabtsi yuav kev tau wb
Los pw hauv kuv lub xub ntiag
Ob txhais tse no yuav zaus koj cia
Rau txoj kev ntxhov siab pov tseg kom tag
Xav kom ntuj pab teb cawm
Xav kom wb tau ua txwv ua nkaum

(instrumental)

Thov nruag dab ntuj koj yog kuv tus
Koj you kuv li
Tsis muaj dabtsi yuav kev tau wb
Los pw hauv kuv lub xub ntiag
Ob txhais tse no yuav zaus koj cia
Rau txoj kev ntxhov siab pov tseg kom tag
Xav kom ntuj pab teb cawm
Xav kom wb tau ua txwv ua nkaum

19 Comments

 1. zaj nkauj no hu tau zoo kawg.

 2. yeej yog lawm tej nkauj zoo li no yuav tau muab zwm khaws tseg cia losyog muab tso mus rau ib tsoov phooj ywg nrog hu ua si kom tsis txhob poob nawb mog.

  • Kuv lam sau zaj lus no rau peb sawv daws tau nyeem ua si yom. txawm yuav sau tau qhov twg tsis yog thiab tsis raug los thov zam txim nawb peb ib tsoov tub ntxhais hmoob nyob thoob qab ntuj..

  • Peb yug los ua neeg nyob kuv tsis paub tias nej xav dab tsis thiaj yuav muaj nuj nqis tshaj rau nej tus kheej.. Yog li nyias muaj nyias txoj kev xav lawm los kuj muaj, tab sis peb yuav tau los sib pauv tswv yim nyob rau hauv fb no yuam. Kuv xaV hais tias peb ua noob neej tshwm sim los nyob rau hauv ntuj lub qab plab no. Kuv xav hais qhov muaj txiaj ntsim tshaj rau yus yog muaj 3 qho xwb os lov. 1. Qhov muaj nqis thib 1 ces yog yus niam yus txiv?

  • 2. Qhov muaj nqis thib 2 ces yog yus tus kheej ? 3. Qhov muaj nqis thib peb ces nws yog tus tim tswv uas coj yus lub teb chaws?

  • Tos kuv muab niam thiab txiv los ua tus muaj nqis 1 los vim yog muaj yus niam yus txiv thiaj li muaj yus, yog li yus niam yus txiv thiaj yog yus tus huab tais thiab yog yus tus yawm saub thiab Vaj Tswv os lov. Vim nkawv ob leeg zoo li 1 khub niam txiv noog xwb, tab sis nkawv muaj peev xwm ua tau txhua yam, nkawv tseem los tu tau tsheej pab me nyuam hauv vaj hauv tsev loj hlob txhua tus. Yog li yus niam yus txiv ua tau txhua yam pub rau yus yam tsis xam ua nuj ua nqis, yeej tsis xam khib txog uas yus yuav noj, hnav tag npaum li cas. Tsuas pom yus niam yus txiv thiaj ua tau tej hauj lwm no pub rau yus xwb tiag. Nyob li thaum yus hov mus kawm ntawv deb ntawm yus lub vaj lub tsev lawm los.. Niam thiab txiv nkawv yeej txhawj thiab ntshai tsam me tub los yog me ntxhais tsis tau noj tsis tau hnav. Yog li nkawv txawm yuav khwv npaum li cas los tsuav tau mus txhawm rau yus txoj kev kawm xwb.

  • Niam txiv yeej khwv tsis khuv xim lub dag zog kom leej niam leej txiv tub kawm tiav xwb no.

  • Yog li yus tau ua dab tsi lawm thov tsis txhob dag niam dag txiv thiab dag yus tej phooj tej ywg, yog koj ua ib tug tib neeg koj dag luag yeej tsis paub thiab tsis ua cas los mav, tab cuag li kojrov dag koj tus kheej thiab koj tus kheej yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi ntxiv lawm thiab.

  • Yog li thiaj xav kom thaum cov me nyuam noog loj hlob txhua tus lawm. Thov kom 4-5 tug me nyuam noog ntawv yuav tau rov los saib xyuas thiab pab kwv kab cawm khub niam txiv noog laus ntawv kom nkawv tau noj tau haus thiab tau hnav nawb mog.

  • 2. Ua neej nyob yog yus tsis hlub yus lawm leej twg thiaj yuav hlub

  • kom koj nco ntsoov tias yus leej niam leej txiv no.. txoj kev khwv loj npaum li cas, nruab hnub nkawv mus khwv liaj khwv teb los yog khwv dab tsi los puam chawj. Tab sis hmo ntuj nkawv tseem los khwv kom muaj yus thiab, yog li tus txiaj ntsim no yus thiaj yuav tau rov hlub yus os ib tsoov phooj ywg txhua tus. Vim leej niam leej txiv nkawv twb tsim muaj yus, muab tau teev ntshav tias yog nkawv li, thiab tseem muab tau cev nqaij daim tawv pub rau yus thiab, yog li kuv thiab xav hais tias leej niam leej txiv no nkawv twb pab yus qhov thaumnyuaj tshaj los lawm. yog li tsis muaj leej twg yuav pom tau yus zoo, tab sis piv xam tias hnub yus mob lawm. koj tsuas qhia tau rau niam rau tsev neeg tias koj mob. Yog li thaum neeg zej zog los yog phooj ywg nug txog koj, niam thiab txiv tsuas hais tau rau lawv tias nws mob lawm xwb. Tab sis lawv tsis paub txog koj zaj mob yog li koj yuav tau txhob laug caij laug nyoog lawm. yus yuav tau mob siab thiab chiv fab mus nrhiav tshuaj kho yus.

  • Nco ntsoov hais tias yus tus kheej tseem muaj nuj nqis heev nyob mus ntxiv rau hauv lub ntiaj teb no mus ntxiv os lov. Peb ua neej nyob thaum yus muaj ib txoj kev nyuab siab nco ntsoov tias txhob xav mus rau txoj phem nawb ib tsoov tub ntxhais los yog ib tsoov phooj ywg zoo. Nco qab tias peb lo lus tias tuag es mam li mus ua dua ib tug neeg zoo.. Yog tias muaj tseeb npaum li ntawv ces peb cov tsis zoo nraug no twb xav tuag tsuag2 es yuav los ua tej tus kom zoo2 nraug seb puas muaj tus yuav hlub tshua thiab laub… Yog li lo lus no lam hais tseg rau ntawv kom sawv daws txhob ntshai2 txoj kev tuag xwb os cov phooj ywg. Komnej nco ntsoov tias cov ntxav hmoob suav tuaj rhuav tshem nyob rau Thaib Teb natawv xwb los mas.. Yeej tsis muaj tias khawb lub twg es tsis muaj lub cev nyob rau hauv li lawm, lub twg los yeej pomlub ces thiab pob txhav lawm xwb na..

  • Yus muaj kev nyuab siab lawm yus yuav tau nrhiav phooj ywg thiab qhia siab rau yus tsev neeg los yog yus tus viv ncaus los yog yus tus kwv tij phooj ywg uas zoo rau yus thiab yus ntseeg nws lub siab, pab yus nawb.. nws thiaj yuav yog koj qhov cawm seej os mog.

  • 3. Peb ua neeg kom nco ntsoov tias tus tim tswv lub teb chaws yus nyob xws li yog tus HUAB TAIS los yog tus LAB THAB NPAS lawv muaj lub siab daws siab zoo. nws tseem pub daim av rau yus cog yus lub tsev kom yus muaj chaws nyob,

  • yog li thov kom sawv daws tsuas xyaum qhov zoo xwb tsis txhob mus xyaum qhov phem nawb mog.. nco ntsoov tias tsis txhob mus xyaum quav yeeb quav tshuaj, ua tej yam txhaum txoj kev cai lij choj nyob rau lub teb chaws ntawm yus nyob tam sim no. Vim tej kev no thaum niam txiv yug tau los niam txiv yeej qhia rau yus lawm thiab. kom txhob mus ua ib tug neeg raug txim raug thuv kom txhob ua rau yus niam yus txiv tag txoj kev cia siab thiab. Es cia kuv lus los xaus li no muaj dab tsi mam lisau txuas ntxiv.. yog leej twg muaj tswv yim zoo tsis hais tub hais ntxhais los yog phooj ywg hov los sau tauj thiab.

  • koj sau ntawv keej kawg! nyiam koj cov ntawv ntau ntau hehe

  • tij laug los yeej tsis txawj sau thiab.. tab sis lam sau raws li txoj kev xav xwb os. yog tias tseem muaj tus xav twm thiab nyeem no kuv yuav nquag sau heev li so lov.

  • sau mas txhawb peb dag zog os

 3. Tsis muaj hlwb xav lawm os…hlwb tseem nres lawm es…

Leave a Reply