Title Hlub Kuv Xwb
Artist WhyteShadows
Album nothing entered
Readed 2,256 views on this post

Tsis xaav tas koj yuav
Ua ib puas tsaav yaam
Rua wb txoj kev hlub
Lug txug le nuav
Kuv yeej tsi paub
Yuav ua le caag
Koj yuav ua tau le kos
Yog koj tsi hlub kuv, ces qha kuv maam nrhav dlua tug tshab

Yav tom ntej, kuv tsis ua koj tu siab
Thiab ua koj mob siab lawm
Yav tom ntej, kuv mam li ua koj luag ntxhi
Tsi zoo li yav tas
Txij no mus, mam ua koj tso siab rau kuv dua

Koj has tas koj yuav tsi ua kuv tu sab lawm
Kua kuv ntshai nsteeg koj, vim koj twb ua rua
Kuv mob sab lawm
Ua caag kuv yuav, ntsib txuj kev zoo le nuav
Qha rua kuv paub vim, ua caag koj ua rua kuv tu sab

Yog koj has tas koj yuav hlub kuv xwb
Tes ua rua kuv nsteeg, koj yeej has meej
Tsi txhob dlaag rua kuv, vim kuv yuav nug
Txhua tug seb tseeb, los yog khaav theeb
Koj yeej paub tas kuv, yuav nyam koj xwb
Tsi muaj ib tug kws kuv yuav xaav nrug
Vim le hov kuv txhas xaav paub has tas
Seb koj puashlub kuv hab ncu kuv tag

RAP:
Cov lus hais yog qhov tseeb
Kuv xab ua lub teeb ci nsta iab
Ncaj qha rau hauv koj lub siab
Tsis txhob xav yuam kev
Always and forever nrog koj ua ke
Kuv yuav hlub koj tiag
Ua rau koj tso siab
Kuv thiab koj mam pib dua tshiab

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply